Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van The Body Lab (hierna te noemen cliënt) van de onderneming The Body Lab ingeschreven bij KVK onder nummer 69886512, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

The Body Lab behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website:

www.thebodylab.nl

 

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen The Body Lab en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door The Body Lab en de betreffende cliënt overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

 

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT

1.1. De inschrijving bij The Body Lab geschiedt op basis van de invulling van het inschrijfformulier.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van The Body Lab. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

 

2 DUUR EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals hieronder beschreven.

Een 10-rittenkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden
Een 26- rittenkaart heeft een geldigheidsduur van maximaal 24 maanden

 

3 BETALING

3.1 De kosten van de training worden bepaald aan de hand van de door de cliënt gekozen strippenkaart en zijn inclusief 9% of 21% btw.

3.2 Cliënten zullen na inschrijving per mail een digitale factuur ontvangen voor de gekozen rittenkaart. Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur op rekeningnummer NL18 KNAB 0258 2171 70 t.n.v. The Body Lab.

 

4 Training

4.1 Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. Bij small-group training kunnen er maximaal 3 cliënten tegelijkertijd getraind worden. Groepen vanaf 4 personen wordt gezien als een groepsles.

4.2 Groepslessen worden aangeboden op door The Body Lab vastgestelde momenten.

4.3 Personal Training en Small Group Training wordt ingepland in samenspraak tussen The Body Lab en de cliënt. Deze training kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden.

 

5 Afzegging en niet komen opdagen:

5.1 Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt wel in rekening gebracht.

5.2 Bij tijdig afzeggen van de training, minimaal 24 uur van tevoren, wordt de training niet in rekening gebracht.

 

6 WANBETALING

6.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna zullen wij voor de twee volgende aanmaningen €12,50 aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

6.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door The Body Lab worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffelkosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat The Body Lab de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

 

7 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Body Lab partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen tussen The Body Lab en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

8 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht om tijdens de trainingen een handdoek te gebruiken.

8.2 De cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn of haar gezondheid bij aanvang en tijdens de trainingen.

8.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

8.4 De cliënt verklaart The Body Lab niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

8.5. Het is niet verplicht maar geniet wel de voorkeur dat The Body Lab op de hoogte wordt gebracht van eventuele ziekte en/of lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt zodat hier op passende wijze rekening mee kan worden gehouden tijdens de trainingen.

 

9 Prijswijzigingen

9.1 The Body Lab behoudt zich het recht voor de tarieven van iedere dienst te wijzigen.

9.2. The Body Lab behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.